Marel Vision System

 P4290024.JPG (159790 bytes)P4290028.JPG (168036 bytes)P4290037.JPG (156865 bytes)