Marel Vision System

P4290027.JPG (155111 bytes)P4290029.JPG (159856 bytes)P4290036.JPG (168325 bytes)